L’arquitectura, és a dir, la concepció i la formalització de l’espai, és una activitat artística. L’exercici d’aquest art és l’objectiu del nostre estudi. L’exercici professional de l’arquitectura es desenvolupa a l’entorn de les necessitats generades per l’activitat humana. L’estudi, l’anàlisi i la solució d’aquestes necessitats han d’estar inserides en una realitat econòmica i tecnològica concreta -per bé que evolutiva- que cal observar. El respecte i la solució de les necessitats en el seu context és la filosofia de l’empresa, tot i que la nostra filosofia, el nostre amor a la saviesa, no queda expressat només d’aquesta manera; hi ha, sens dubte, alguna cosa més que només podem tractar per aproximacions successives, per al•lusions; hi ha coses obertes que maduren i s’expressen amb el temps.

 

És aquesta imprecisió subjectiva, implícita a la nostra obra, la que ens porta a ser precisos en tot allò que podem expressar de manera objectiva. Pensem, doncs, que l’observança estricta i permanent de l’essència explícita de la nostra professió i del context on es desenvolupa és el nostre objectiu professional del qual se’n deriva un tarannà, una manera de ser i de fer compromesa amb la voluntat de millora permanent. Des del carrer Trafalgar 4, a tocar de la plaça Urquinaona, situats en el rovell de l’ou de la nostra ciutat, al cor de Barcelona, volem que el nostre exercici professional pugui abastar qualsevol indret del món amb el mateix grau d’autoexigència i entusiasme. Aquesta voluntat configura la nostra política d’empresa que es vertebra amb els següents compromisos expressats en els deu punts que es detallen a continuació.

 

1.- La nostra activitat professional es duu a terme amb el ferm compromís del compliment del marc legislatiu vigent i per tant ens comprometem a vetllar permanentment per seguir la seva evolució i actualització.

2.- Cerquem la millora continuada en la qualitat i el disseny ecològic, així com el compliment dels requisits normatius al nivell més alt que cada situació ens permeti.

3.- La nostra actitud en front del projecte i de la seva realització constructiva s’esmena en la reducció de l’impacte ecològic i preservació del medi. Evitem la contaminació i la degradació de l’entorn.

4.- La millora de les nostres obres, des del disseny, es desenvolupa a partir del coneixement progressiu dels aspectes ambientals, dels productes en tot el seu cicle de vida. Evitem el trasllat d’impactes entre categories o cicles dels elements que intervenen en la construcció.

5.- Volem que aquestes conviccions socials i professionals es facin paleses no només amb la nostra activitat, sinó també expressant i fent públics aquests principis sempre que en tenim ocasió.

6.- Enfoquem la nostra feina vers la satisfacció de les necessitats expressades pel client. Tenim una especial cura en atendre i entendre la seva demanda així com en comprovar, al final del procés, si s’han assolit els propòsits inicials.

7.- Volem que les nostres obres, a més de donar satisfacció al client, millorin l’entorn i serveixin per revalorar i adequar altres paràmetres que potser no eren del tot explícits en el programa.

8.- La nostra activitat professional i, com a tram final, les obres construïdes han de tenir un sentit en elles mateixes, més enllà del correcte compliment i satisfacció d’unes necessitats concretes. No volem oblidar mai que l’arquitectura és una de les arts i, per tant, el seu exercici ha de produir una “plusvàlua” artística a l’abast d’aquelles persones que hi vulguin parar atenció.

9.- Som conscients que la realitat és complexa i canviant, per tant, el nostre sistema de treball està sotmès a la revisió permanent encaminada a la millora contínua i al correcte compliment del Sistema de Gestió Integrat que hem implantat. Aquesta observança optimitza de manera progressiva l’adaptació i l’adequació del mètode i dels processos al lloc, al moment i a les circumstàncies precises sobre les quals s’actua i s’interactua.

10.- Aquest marc referencial de conviccions profundes, de principis i maneres de fer ben fermades en el nostre caràcter professional expressat fins aquí, inspira els objectius de l’empresa de manera renovada i progressiva.

 

El decàleg que hem exposat és del tot nuclear, és la part objectiva i expressable de la nostra feina. Aquest decàleg explica el nostre tarannà professional, que té a veure amb una manera d’entendre la vida, la societat i l’activitat intel•lectual. L’expressió formal d’aquests principis és possible després de més de vint-i-cinc anys d’exercici professional com un destil•lat natural de tot aquest temps i de tots aquells anhels experimentats de manera punyent en la nostra etapa d’estudiants a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Aquests deu punts són el sediment continuat d’una manera de respirar, d’una manera de veure el món i, en ell, el nostre lloc.

 

Lluís Dilmé i Xavier Fabré arquitectes